مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان


مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان مدارک ثبت نامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد: اصل و یک برگ تصویر مدرک دوره کارشناسی اصل و یک برگ تصویر مدرک دوره کاردانی (درصورت داشتن مدرک کارشناسی ناپیوسته) اصل شناسنامه و کارت ملی و ۲ سری کپی از...[ادامه]

مجتبی صفری
مجتبی صفری

کارشناس ارشد باستان شناسی

دکتر بنفشه فراهانی
دکتر بنفشه فراهانی

دکتری تجارت و بازاریابی گردشگری